รูปภาพ
สาขา

เขียนที่ โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ
401/8-9 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
099-0424259 (Dtac) 091-8035735 (True)
(ไม่ต้องใส่รูปก็ได้ครับ)

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้า ชื่อเล่น เกิดวันที่ อายุ ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / โรงเรียน จังหวัด
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน มือถือ Email
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์
 
โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการสมัครเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียน
ในรายวิชา (Course) Group วันเวลาเรียน
เริ่มเรียน กับทางโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ และได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการจ่ายค่าเรียนพิเศษในรายวิชาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
*** หมายเหตุ....การสมัครเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินเท่านั้น
1 = 1 = 1
2 = 2
3 =