รูปภาพ
สาขา

เขียนที่

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า ชื่อเล่น เกิดวันที่ อายุ ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ / โรงเรียน จังหวัด
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์บ้าน มือถือ Email
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์
 
โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการสมัครเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียน
ในรายวิชา (Course) Group วันเวลาเรียน
เริ่มเรียน กับทางโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษครูนะ และได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการจ่ายค่าเรียนพิเศษในรายวิชาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน บาท (บาทถ้วน)
*** หมายเหตุ....การสมัครเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินเท่านั้น
1 = 1 = 1
2 = 2
3 =